top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeengekomen verhuringen en groepsboekingen
in TapasTheater.


1. OFFERTE EN RESERVERING

 

1.1 Iedere verhuring in TapasTheater wordt op maat samengesteld (‘de Offerte’) en persoonlijk afgehandeld. Offertes, in welke vorm dan ook, zijn zonder overleg niet overdraagbaar aan derden. 

1.2 Offertes van TapasTheater zijn niet bindend en gelden uitsluitend als uitnodiging aan een potentiële opdrachtgever tot het verstrekken van de opdracht zoals omschreven in de Offerte.

1.3 In de Offerte wordt aangegeven of het een exclusieve verhuring betreft, waarbij alle faciliteiten van TapasTheater met uitsluiting van overig publiek ter beschikking staan (Exclusieve Verhuring’) of een niet-exclusieve verhuring, waarbij ook overig publiek toegang heeft tot alle faciliteiten van TapasTheater (‘Niet-exclusieve Verhuring’). Beide vormen van verhuring worden gezamenlijk aangeduid als ‘Verhuring’.

1.4 De Offerte vermeldt de datum waarop de Verhuring betrekking heeft (de ‘Reserveringsdatum’), het aantal gasten en omschrijft het aangeboden arrangement (het ‘Arrangement’) alsmede overige voorwaarden en afspraken. De Offerte kan een omzetgarantie bevatten (‘Omzetgarantie’).

1.5 Het Arrangement bestaat uit tickets voor theatervoorstellingen geprogrammeerd bij TapasTheater en een in detail omschreven combinatie van eten (zoals gerechtjes uit de automatiek van TapasTheater, taartjes, borrelassortiment etc.) en drinken (‘Drank’), tenzij anders is overeengekomen.

1.6 Afrekening van Drank vindt altijd plaats op basis van nacalculatie.

1.7 Onder de Reserveringswaarde wordt verstaan: de waarde in euro’s van het Arrangement of de Omzetgarantie.

1.8 Het is niet toegestaan zelf meegebracht eten en/of drinken te nuttigen in TapasTheater, daaronder het terras mede begrepen. TapasTheater kan het nuttigen van zelf meegebracht eten en/of drinken toestaan, mits dit vooraf is besproken en schriftelijk vastgelegd in de Offerte.

1.9 Bij Exclusieve Verhuringen bevat de Offerte altijd een Omzetgarantie. Bij Niet-exclusieve Verhuringen kan de Offerte een Omzetgarantie bevatten.

1.10 Indien een Omzetgarantie is afgegeven is Opdrachtgever verplicht tenminste het bedrag van de Omzetgarantie aan TapasTheater te betalen. 

1.11 Bij overeenstemming tussen TapasTheater en Opdrachtgever over de Offerte dient de Verhuring door Opdrachtgever te worden geaccordeerd, door middel van een schriftelijke bevestiging, digitaal of per post.

1.12 Indien een Offerte niet binnen 14 dagen is gevolgd door een schriftelijke bevestiging als bedoeld in artikel 1.11, dan is de Offerte vervallen.

1.13 TapasTheater zal al het mogelijke verrichten om het bezoek op de locatie naar wens van Opdrachtgever respectievelijk zijn/haar gasten te laten verlopen. TapasTheater spant zich in eventuele overlast of ongemak voor gasten tot een minimum te beperken.

 

 

2. VEILIGHEID


2.1 TapasTheater hecht veel waarde aan veiligheid. TapasTheater voldoet aan alle wettelijke voorschriften, van bedrijfshulpverlening tot brandveiligheidsvoorschriften. Indien er in het kader van de Reservering extra maatregelen genomen dienen te worden ten aanzien van de veiligheid dan draagt TapasTheater hiervoor zorg. De daarvoor gemaakte kosten berekent TapasTheater door aan Opdrachtgever.

2.2 Gasten zijn verplicht om mee te werken aan redelijke verzoeken van TapasTheater in het kader van diens wettelijke plichten omtrent onder andere veiligheid, identificatie, voedselveiligheid/hygiëne en beperking van overlast. 


 

3. AANSPRAKELIJKHEID

 

3.1. Het betreden van de locatie en het bezoeken van de theatervoorstellingen in TapasTheater geschiedt geheel op eigen risico van de gasten.

3.2. TapasTheater is tegenover de gasten aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming door TapasTheater, tenzij die tekortkoming niet kan worden toegerekend aan

TapasTheater dan wel het daartoe door TapasTheater aangewezen personeel bij de uitvoering van de werkzaamheden. 

3.3 Aansprakelijkheid van TapasTheater is beperkt tot het bedrag dat redelijkerwijs te verzekeren valt.

3.4 Gasten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor TapasTheater  is ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming of een onrechtmatige daad als bedoeld in artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek. Gasten zijn gehouden deze schade volledig aan TapasTheater te vergoeden.

3.5 TapasTheater kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor verloren gegane of beschadigde zaken.
 

 

4. WIJZIGING EN ANNULERING

4.1 Exclusieve Verhuring

 

4.1.1 Wijziging aantal gasten

 

4.1.1.1 Tot 72 uur voorafgaand aan de Reserveringsdatum kan het aantal gasten kosteloos worden gewijzigd. De Omzetgarantie blijft echter onverminderd gelden.

4.1.1.2 Indien het door Opdrachtgever gewenste aantal gasten hoger is dan het in de Offerte vermelde aantal, dient vooraf overleg plaats te vinden tussen Opdrachtgever en TapasTheater, over de mogelijkheden en de nadere details.

 

4.1.2 Annulering

 

4.1.2.1 Bij annulering van de Exclusieve Verhuring moeten de navolgende percentages van de Omzetgarantie door Opdrachtgever worden betaald aan TapasTheater: 

 

  • Meer dan 14 dagen voorafgaand aan de Reserveringsdatum | 0%

  • Tussen de 14 en 7 dagen voorafgaand aan de Reserveringsdatum | 50% 

  • 7 dagen of korter voorafgaand aan de Reserveringsdatum | 100%

 

4.1.2.2 In afwijking van artikel 4.1.2.1 kan TapasTheater er voor kiezen om met Opdrachtgever in gezamenlijk overleg te komen tot een nieuwe datum voor de Verhuring.

 

4.2 Niet-exclusieve Verhuring

 

4.2.1 Wijziging aantal gasten bij Niet-exclusieve Verhuring

 

4.2.1.1 Tot 48 uur voorafgaand aan de Reserveringsdatum kan het aantal gasten kosteloos verminderd worden. Het Arrangement geldt dan voor dit lagere aantal gasten. Indien een Omzetgarantie is afgesproken blijft deze echter onverminderd gelden. 

4.2.1.2 Indien het door Opdrachtgever gewenste aantal gasten hoger is dan het in de Offerte vermelde aantal, dient vooraf overleg plaats te vinden tussen Opdrachtgever en TapasTheater, over de mogelijkheden en de nadere details.

 

4.2.2 Annulering

 

4.2.2.1 Bij annulering van de Niet-exclusieve Verhuring moeten de navolgende percentages van de Reserveringswaarde door Opdrachtgever worden betaald aan TapasTheater: 

  • 7 dagen of meer voorafgaand aan de Reserveringsdatum | 0%

  • Tussen de 6 en 3 dagen voorafgaand aan de Reserveringsdatum | 25%

  • Tussen de 2 dagen en 24 uur voorafgaand aan de Reserveringsdatum | 50%

  • 24 uur of korter vorafgaand aan de Reserveringsdatum | 75%

  • In geval van no-show | 100%
     

4.2.2.2 In afwijking van artikel 4.2.2.1 kan TapasTheater er voor kiezen om met Opdrachtgever in gezamenlijk overleg te komen tot een nieuwe datum voor de Verhuring.

 

5. OVERMACHT

 

5.1 Het bepaalde in artikel 4 omtrent annulering geldt niet in geval van overmacht in de zin van artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek.

5.2 Indien TapasTheater of Opdrachtgever door overmacht in de zin van artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek niet in staat is de Reservering te laten plaatsvinden, dan rust op beide partijen de inspanningsverplichting om een nieuwe datum overeen te komen. 

 

 

6. BETALING

 

6.1 Betaling geschiedt op factuur, welke binnen 7 dagen na de Reserveringsdatum door TapasTheater wordt verstrekt.

6.2 TapasTheater kan in overleg een voorschotfactuur sturen. 

6.3. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum aan TapasTheater te worden voldaan. 

6.4 Indien en voor zover tijdige betaling van het factuurbedrag achterwege blijft, stuurt TapasTheater éénmalig een ingebrekestelling met een termijn van 14 dagen om alsnog te betalen. 

6.5 Na het verstrijken van de in lid 4 vermelde termijn zal tot incasso worden overgegaan.

 

 

7. KLACHTEN

 

7.1 Klachten dienen schriftelijk (digitaal of per post) en gemotiveerd bij TapasTheater ingediend te worden.

7.2 TapasTheater maakt binnen 30 dagen na het ontvangen van een klacht zijn standpunt hierover, eveneens schriftelijk en gemotiveerd, kenbaar aan de klager.

bottom of page